6.1    Eğer müşteri herhangi bir sebeple vermiş olduğu İşleri iptal ederse, iptal tarihine kadar tamamlanmış olan tüm İşlerin ücretleri ve bu iptal sonucu ortaya çıkabilecek diğer masraf ve ücretler (hazırlık işleri ve İşi gerçekleştirmek için harcanan zaman dahil olmak üzere) ödenecektir.

6.2    Müşteri vermiş olduğu İşi askıya alır ya da ertelerse askıya alma ya da erteleme tarihine kadar verilen tüm İşler ile ilgili ücretler ve bu askıya alma nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm diğer masraf ve ücretler ödenecektir.

6.3    Mücbir Sebeplerin (Grev, Lokavt, Endüstriyel Kargaşalık, Halk Hareketleri, Doğal Afet, Savaş Halleri ve Şirketin üzerinde mutabık kalınan yükümlülüğü yerine getirmesini gözle görülür biçimde etkilediği belgelenen tüm diğer durumlar) meydana gelmesi halinde, Şirket gecikmeksizin Müşteriye şartları bildirecektir. Mücbir Sebepler hem Şirkete hem de Müşteriye yükümlülüğünden geri çekilme hakkını verir, fakat her durumda Müşteri tamamlanmış olan İşler için Şirkete ödeme yapmayı taahhüt eder. Bu durumda, Şirket Müşteriye İşi başka bir yere verme konusunda elinden geldiği ölçüde yardımcı olacaktır.

6.4    Sözleşmenin herhangi bir biçimde feshedilmesi her iki tarafın da tahakkuk eden hak ve tedbirlerine halel getirmeyecektir.

6.5    Bir sözlü çeviri işinin veya bir dil uzmanının belirli bir saat, gün ya da süre için tutulmasını gerektiren diğer hizmetlerin iptali en az 7 iş günü önceden bildirilmediği takdirde %50 oranında faturalandırılacaktır.